slider

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz innych ustaw i projektu ustawy o Sądzie Najwyższym

                    Stanowisko

Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej  z dnia 18 lipca 2017 roku

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz

o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz innych ustaw

i projektu ustawy o Sądzie Najwyższym

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku-Białej w składzie:

1/ Adw. Stanisław Perucki –     Dziekan ORA

    2/ Adw. Krzysztof Stec       – Wicedziekan

    3/ Adw. Jerzy Stworzewicz – Wicedziekan

    4/ Adw. Piotr Szymkowiak – Skarbnik

   5/ Adw. Adam Wnęczak    – Sekretarz

   6/ Adw.  Danuta Byrska – Zastępca Sekretarza

   7/ Adw. Andrzej Herman – Członek ORA

   8/ Adw. Jerzy Pagieła    – Członek  ORA

   9/ Adw. Krzysztof Staszkiewicz – Członek ORA

na posiedzeniu Rady w dniu 18 lipca 2017 roku, na podstawie art. 44 ust.1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – ustawy Prawo o adwokaturze  , jednomyślnie , podjęła Stanowisko:

 

 

                                                                              STANOWISKO

    Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku-Białej  wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z przyjętymi przez Sejm RP ustawami o Krajowej Radzie Sądownictwa, o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych i innych ustaw oraz w związku z poselskim projektem zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym , które godzą w konstytucyjny wzorzec trójpodziału władzy.

W tej sprawie Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku-Białej zajmuje jednoznaczne stanowisko,  negatywnie oceniające te rozwiązania legislacyjne. Dokonane, bądź projektowane zmiany, wbrew głoszonej argumentacji  nie spowodują żadnej poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Podejmowanie działań politycznych wokół wymiaru sprawiedliwości szkodzi jego reformie i uderza w podstawy demokratycznego Państwa prawa. Mając na względzie, iż  obowiązkiem adwokatury jest ochrona praw i wolności obywatelskich, a niezależność  sądu stanowi oś systemu prawa i fundament państwa , adwokatura musi wyrazić swój sprzeciw. Przyjęte przez Sejm ustawy zagrażają konstytucyjnym prawom każdego obywatela do sprawiedliwego procesu, którego gwarantem jest  niezależny sąd i niezawisły sędzia.

Niezależność sądu jest wpisana nie tylko w prawo do sądu, w prawo do obrony, ale także w  wolności konstytucyjne . Dlatego też Adwokatura bielska zwraca się do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z apelem o skorzystanie z prawa weta – dla ochrony konstytucyjnych wartości, dobra wymiaru sprawiedliwości, dla Polski i jej obywateli.

Posted in Ogólne.