logo1

Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej 8.06.2017r.

 

Sygn

IZBA ADWOKACKA W BIELSKU – BIAŁEJ

OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA

W BIELSKU – BIAŁEJ

——————————————————————————————————————————————————–

        Bielsko-Biała, dnia 05.05.2017r.

l.dz.  320/2017

 

Z a w i a d o m i e n i e

 Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku-Białej na podstawie art. 41  p o a, oraz § 5 regulaminu w sprawie zasad zwoływania organizacji i przebiegu Zgromadzeń Okręgowych Izb Adwokackich, oraz Krajowego Zjazdu Adwokatury

z w o ł u j e

Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej

na dzień  8 czerwca 2017 r. godz. 16:30

w Sali Lazurytowej Hotelu Dębowiec w Bielsku-Białej, ul. Armii Krajowej 220

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wprowadzenie Sztandaru Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.
 3. Przywitanie gości.
 4. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia, 2 Zastępców Przewodniczącego i 2 Sekretarzy.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji:
  – Mandatowej   – 3 członków,
  – Wnioskowej    – 4 członków,
 7. Sprawozdanie Dziekana ORA.
 8. Sprawozdanie Skarbnika ORA.
 9. Sprawozdanie Prezesa Sądu Dyscyplinarnego.
 10. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 11. Wystąpienia zaproszonych gości.
 12. Dyskusja
 13. Wolne wnioski.
 14. Podjęcie uchwał.
 15. Zamknięcie Zgromadzenia.

Udział adwokatów, członków Izby wykonujących zawód w kancelariach indywidualnych, oraz adwokatów wykonujących zawód w obsłudze prawnej i adwokatów emerytów w zgromadzeniu jest

o b o w i ą z k o w y.

 

W razie przeszkody uniemożliwiającej udział w zgromadzeniu nieobecność powinna
być usprawiedliwiona na piśmie w ciągu 7 dni od powstania przeszkody.

 

 Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackie
w Bielsku – Białej
Adwokat Stanisław Perucki

Posted in Ogólne.